توجه : فرم زیر جهت تکمیل اطلاعات در کارگاه میباشد

کارگاه در تاریخ 3 دی و با حضور اساتید از تهران برگزار خواهد شد

ثبت اطلاعات اعضا
نام و نام خانوادگی :
*
کد ملی :
*
شماره تماس :
نام و نام خانوادگی همسر :
جنسیت :
مرد زن

رشته دانشگاهی :

شماره دانشجویی :
*
محل سکونت دائم : *
آدرس :
*
خوابگاهی :
خوابگاهی نیستم خوابگاهی هستم
آ


ایمیل :
*
تصویر امنیتی : متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*