• کارگاه مشاوره ویژه زوج های دانشجویی
    کارگاه مشاوره ویژه زوج های دانشجویی

  • روز دانشجو
    با فرارسيدن 16 آذر و روز دانشجو فرصتي دوباره براي بررسي هويت تاريخي و رسالت ملي و ديني دانشجو ، فرا روي ما قرار مي گيرد. ضمن بزرگداشت ياد و خاطره شهيدان دانشجو و تبريک اين روز به همه دانشجويان هميشه سربلند کشورمان، نوشتار حاضر ابتدا به بررسي تاريخي 16 آذر، علل، اهداف و نقش آن در شکل گيري جنبش دانشجويي پرداخته و رسالت اين جنبش را در شرايط کنوني مورد تحليل قرار مي دهد.