بشنو از حق چون حکایت میکند...عشق بازان را هدایت میکند.